lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Dränkt bosättning under mesolitisk tid i Öresund

Dränkt mesolitisk bosättning

Under senpaleolitisk och tidigmesolitisk tid (12.000-8000 f. Kr.) var betydande områden av södra Östersjön fast mark. En landbrygga existerade mellan östra Själland och västra Skåne och Öresund var en djup och smal havsvik.

Med en ökad avsmältning av polarisarna höjdes havsnivån. Kraftig landhöjning i norra Sverige bidrog till att utrymmet för vattnet i norra Östersjön minskade och södra Östersjön översvämmades. Resultatet blev att omfattande resursområden dränktes och slutligen öppnades sundet för inflöde av havsvatten.

Vår tidigare kunskap om de tidiga jägar- och samlarsamhällena har helt varit baserad på inlandsbosättningen. Under de två senaste årtiondena har däremot inventeringar och efterföljande utgrävningar på havsbotten bidragit till kunskap om den mesolitiska kustbosättningen som har varit omfattande. Under 1980- och 1990-talet har undersökningar utförts av boplatser i anslutning till den nu dränkta åmynning som är belägen strax väster om Landskrona. Det finns belägg för flera dränkta boplatser utmed både den svenska och danska sidan av Öresund liksom i södra Östersjön.   

Mer information