lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Återuppbyggnad av fiskbestånd (torsk)

Återuppbyggnad av fiskbestånd i en föränderlig miljö – betydelsen av intraspecifika interaktioner hos torsk

Förekomsten av torsk (Gadus morhua) har minskat på grund av överfiskning och för att övergödning har minskat utbredningen av lämpliga uppväxtområden.

Detta projekt skall undersöka hur förändringar i kustmiljön påverkar intraspecifika interaktioner (konkurrens och kannibalism) hos torsk, samt hur detta i sin tur påverkar rekryteringen av äldre torsk till djupare vatten.

Laboratoriestudier av predator-bytesinteraktioner kommer att kombineras med fältstudier av torskens diet och resurstillgång i olika habitat, såsom ålgräsängar, makroalgbestånd och slätbottnar. Laboratoriestudierna genomförs på Campus Helsingborg där olika typhabitat har byggts upp i vattentankar. Vi studerar sedan hur effektivt torsken födosöker i de olika miljöerna efter olika typer av byten.

Fältstudierna kommer att koncentreras till kustnära områden i Öresund. Öresund är ett unikt havsområde längs den svenska kusten eftersom trålfiske av säkerhetsskäl är förbjudet sedan 1932, på grund av den intensiva fartygstrafiken. Mängden och storleken på Öresundstorsken är därför förhållandevis god, vilket gör det är möjligt att studera konkurrens och kannibalism i fält.

Resultaten kommer att användas för att bättre kunna beräkna produktionen av torsk, samt för att kunna göra bättre prognoiser för hur framtida miljöförändringar kommer att påverka denna produktion. Resultaten kan också vara användbara för att bestämma lämpliga områden för marina reservat, eller Marina skyddsområden (MPA), vilket är en förvaltningsåtgärd som rönt stort intresse den senaste tiden. Projektet startades hösten 2007.

Mer information

Kontakt
Anders Persson, Anders.Persson@limnol.lu.se
Anders Nilsson, Anders.Nilsson@limnol.lu.se
Peter.Ljungberg, Peter.Ljungberg@limnol.lu.se

Finansiär
Oscar och Lili Lamms Stiftelse

Relaterat
Marinbiologi