lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kustnära Land

Vad är det?
Kustens landremsa sträcker sig 5 km in från strandlinjen eller dit påverkan från havet upphör. Redan nu bor cirka 40 procent av Sveriges befolkning vid kusten och här sker också den största befolkningsökningen.
 
Naturtyper längs den svenska kusten:
Den svenska kusten är mycket variationsrik. Här finns branta klippkuster, öppna låga kuster, laguner, vikar, öar och skär. Innanför själva strandremsan finns naturtyper som sanddynsområden, strandängar och hedar. Kusten erbjuder en mängd livsmiljöer. Bland annat finns här cirka 230 rödlistade (i olika grad hotade) växter och djur.

Vad händer här?
Tidigare var det fisket och möjligheten till transporter via båt som gjorde att människor bosatte sig vid kusten. Städer med bra hamnar, eller belägna vid å- och flodutlopp, utvecklades. Fiskelägena har under de senaste femtio åren inhyst allt färre fiskare. Utnyttjandet av strandängar för bete har även det minskat. Istället är det sommarboende och turism som lockar allt fler människor till  kusten.

Se vem som lever här.
Bönder på slätten och sommargäster i gamla fiskebyar. Roskarl och Hedblomster. Rallarros vid heden och Vresros vid klipporna. Kor som betar och högt gräs där ingen betar. Gamla betesmarker och fiskande Lunnefåglar.

Läs mer om Kustmiljöer och rödlistade arter (SLU) (pdf)