lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vattnets väg – Inlandet

Allt vad vi människor gör på land påverkar förr eller senare havet. Det som släpps ut i luften, exempelvis från trafik och uppvärmning, faller ner med regnet – regnvattnet förs genom marken, ut i åar och sjöar, en del ämnen förs ända ut i havet. På vägen sköljs gödnings- och bekämpningsmedelsrester från våra jordbruks- och skogsmarker ut. Även industriutsläpp och avloppsvatten når efter rening våra kustvatten.  

Regnet som når Östersjön och Kattegatt faller inom ett område som har en yta som är nästan fyra gånger större än Östersjöns självt. Inom detta område lever 85 miljoner människor som brukar jorden, håller boskap, driver fabriker, bor i städer ­– men här finns också stora arealer med skog, sjöar och våtmarker.

Läs mer om vattnets väg i Åmansboken av Ekologgruppen.

Vattnets Kretslopp. Klicka på bilden för länk till SMHI där du kan se bilden i förstoring.

 

 

 

Med Östersjöns avrinningsområde menar vi den landyta (inklusive sjöar och vattendrag) som levererar vatten till havsområdet, det vill säga nederbörden som faller här kommer efter hand att nå Östersjön. Vattnet förs ut med hundratals floder vilka årligen för med sig ca 500 km3 sötvatten. De största tillflödena sker i Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken där många stora floder mynnar. Men även i Kattegatt, där Göta älv mynnar, rinner stora mängder sötvatten ut.