lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Havet

Varför forskar vi om havet och havsfrågor?

Följ Vattnet på dess väg från inlandet via kusten och ut i havet och upplev möjligheter och hot. Läs om verksamheter som pågår i de olika områdena och om olika livsmiljöer för växter och djur. Hur påverkar egentligen våra verksamheter kusten, havet och havets resurser?

Nyttan är stor…
Människan använder kusten och havet till mycket. Vi säger att havet bidrar med ekosystemtjänster. Fisket ger oss mat, musslor och alger kan användas för att producera biogas. Andra exempel på tjänster är båttransporter, rekreation och att havet är mottagare för alla utsläpp som sker via avlopp, markavrinning, med mera. Vill vi fortsätta att nyttja kustens och havets resurser måste vi också tänka på att vårda dessa.

…men också hoten är många
Det finns också många hot mot kust och hav. I klimatförändringarnas spår kommer stigande havsnivåer. Vi ser redan idag spåren av stranderosion – men hur blir det i framtiden? Andra exempel på hot är övergödning, läkemedelsrester, förändrade socioekonomiska strukturer och skövling av fornminnen.

Allt fler vill göra allt mer
Allt fler intressen kolliderar i kustområden, stränder och till havs. Vi vill bygga och bo, bada, fiska och bygga vindkraftverk. Vår livsstil förändrar miljön samtidigt som vi vill skydda vår natur. Intressekonflikter kräver att kustkommunerna planerar både till lands och till havs. Planering kräver kunskap och kartor!

Lär av historien
Hur var det förr? Förändringar i befolkningsmängd och i markanvändning runt Östersjön påverkar och har påverkat förekomsten av syrebrist i Östersjöns bottenvatten inte bara under de senaste 50 – 100 åren utan under de senaste 2 000 åren! Fiskare kan ha fångat torsk i Öresund i över 4000 år! Hur vet vi förresten det, och vad säger det oss om nutid och framtid?

Gå vidare så får du också veta mer om vad vi gör på Lunds universitet!