lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sårbarhet och Risk kust och hav

Klimatförändringen beräknas medföra höjt vattenstånd och mer extremt väder. Detta innebär ökad risk för översvämningar i exempelvis hamnområden och erosion av sandstränder. Kustkommunerna behöver därför hjälp att identifiera riskobjekt och planera sin krishantering.

Östersjön är ett av de mest trafikerade havsområdena i världen. Risken för olyckor är uppenbar i dessa bitvis svårnavigerade vatten. Det är därför viktigt att jobba med säkerhet hos teknik och människor på alla nivåer för att uppnå en god säkerhetskultur inom sjöfartsbranchen. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Risk och sårbarhetsanalys som del av samhället krishantering.
  • Hur människan, människa-tekniksystem och organisation påverkar säkerheten och riskbilden i en verksamhet.