lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samband Land - Hav

Hav och Land hänger intimt samman! Miljöförhållanden på land och hur vi brukar våra marker påverkar hur mycket näringsämnen (exempelvis kväve och fosfor) och organiskt material (exempelvis humusämnen) som förs ut med vattendragen till havet. Mer kunskap behövs bland annat om varför utförseln av löst organiskt material ökar, varför sjöar och kustvatten blir brunare, om ett mer intensivt skogsbruk medför större kväveutsläpp samt om hur tidigare markanvändning påverkat utförseln av näringsämnen. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Brunifiering av sjöar.
  • Vad reglerar den bakteriella nedbrytningen av löst organiskt material (DOM) i havet?
  • Hur minskad försurning ökar rörligheten hos DOM och hur ändrad DOM-kvalitet påverkar reaktiviteten hos organiskt material.
  • Vad händer med det organiska materialet från land när det kommer ut i Östersjön? Vart tar det vägen och hur påverkar det Östersjön?
  • Utveckla modeller för att beräkna det horisontella flödet av kväve från skogsmark ut till vattendragen.
  • Att omsätta fossila pollendata till kvantitativa uppskattningar av tidigare markanvändning och vegetationssammansättning.
  • Den biogeokemiska omsättningen av närsalter, speciellt kisel, och kopplingen mellan land och akvatiska ekosystem.

Relaterad information och Deltagare