lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljö- och Klimatrekonstruktioner

För att förstå pågående klimat- och miljöförändringar – vad som är naturliga variationer och vad som beror på mänskliga aktiviteter – behövs studier av olika variabler (så kallade proxy) från det marina sedimentarkivet. En typ av proxy, mikrofossil från olika sedimentlager, kan bland annat ge oss kunskap om havets näringsförhållande, salthalt och temperatur tusentals år tillbaka i tiden. Kunskapen är väsentlig för att göra scenarier, förstå orsaker och föreslå strategier för åtgärder och anpassning. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Miljövariationer i olika kustnära uppvällningsområden under perioder med snabba klimatförändringar.
  • Klimat- och miljöförändringar under den senaste istidscykeln, med tonvikt på holocen (de senaste ca 12 000 åren).
  • Marina miljörekonstruktioner och klimatvariationer främst under de senaste 2500 åren men även på längre tidskalor med hjälp av främst mikrofossil.
  • Åldersbestämning med hjälp av palaeomagnetism och C-14 datering – hur den kan förbättras framför allt inom Östersjöområdet.
  • Kustvattens variationer i mängden näring samt salthalt och temperatur under de senaste tvåtusen åren.
  • Korttids- (mindre än 100 år) och långtids- (upp till 10 000 år) trender i utbredningen av syrebrist i Östersjöns bottenvatten. Sambandet mellan syrebrist och förändringar i klimat och mänsklig aktivitet.
  • Förväntade klimatförändringars och övergödningens påverkan på förekomst av metangas i Östersjöns sediments, samt effekter av ökade utsläpp av metangas och vätesulfid från sedimenten till vattnet och atmosfären.
  • Utveckling av syrebrist i Östersjöns kustområden.  Dessa trender tas fram med hjälp av information om hur mängden löst syre och mängden näringämnen som fosfor och kväve varierat under senaste sex decenniernas.
  • Klimatvariationer – variationen av koldioxidhalter i atmosfären under årmiljoner studeras genom analyser av geologiska processer bland annat nedbrytning av kiselrika bergarter och förekomst av organismer som lever på kiseldioxid.

Relaterad information och Deltagare