lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kustvattenkartering och Övervakning

Havets kustnära områden är utsatta för ett hårt tryck, både från miljöförändringar och exploatering. Viss kunskap om hur kustmiljön mår kan fås via miljöövervakning på land, exempelvis av rastande sjöfågel. När det gäller kartering av hur havsbottnen ser ut, och var och i vilka mängder olika havslevande växter och djur finns, så är vår kunskap betydligt sämre. För att möjliggöra ett bra kunskapsunderlag behövs bland annat teknikutveckling. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Signalbehandling i samband med geofysiska metoder och oförstörande provning/ materialprovning.
  • System för undersökning, kartering och övervakning av havet, havsbotten och anläggningar i och vid havet med användande av geofysiska och andra metoder.
  • Metod- och teknikutveckling för kustnära arbeten på små djup.
  • Inventeringar av övervintrande och rastande sjöfåglar av alla arter i svenska farvatten (ingår i den nationella och internationella miljöövervakningen).
  • Utveckling av fåglar som indikatorer på god miljöstatus mm.

Relaterad information och Deltagare