lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållbar utveckling i kustzonen

Det sker en snabb utveckling i våra kustsamhällen. De traditionella kustnäringarna minskar i betydelse för den bofasta befolkningen samtidigt som turismen påverkar kustens människor och miljöer alltmer. Det krävs kunskap om förutsättningarna för en hållbar utveckling i kustsamhällen för att vi ska kunna möta utvecklingen på ett sätt som kan bidra till både ekonomisk tillväxt och god miljö. Forskning och expertis vid Lunds universitet innefattar:

  • Projektet ”Framtidskuster” som har granskat villkoren för kustutveckling.
  • Hållbar utveckling av kustsamhällen ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
  • Central stadsförnyelse i hamnområden.