lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

Kontaktpersoner

  Allmän beskrivning

  Vi jobbar främst med studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av markbaserade ekosystem, och hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Vi har dock flera forskningsinriktningar som inkluderar havsforskning:


  -Dynamisk modellering med syftet att studera hur landekosystemen påverkar Östersjön genom transport av organiskt kol och kväve via avrinningen.
  -Kopplingar mellan hav och landekosystem i Arktis, som bland annat inkluderar studier av samband mellan minskande havsis och växthusgasbalansen i terrestra och marina miljöer.
  -Övervakning av marina metanutsläpp från havsis i Arktis.
  -Fjärranalys – kartläggning av sjögräs i Kroatien

  Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

  Adress
  Box 188 
223 62 Lund
  Telefon
  046-222 86 98
  Fax
  046-222 03 21
  Organisatorisk tillhörighet
  LU, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

  Forskning och Projekt