lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

Webbsida

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Vi jobbar främst med studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av markbaserade ekosystem, och hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Vi har dock flera forskningsinriktningar som inkluderar havsforskning:


-Dynamisk modellering med syftet att studera hur landekosystemen påverkar Östersjön genom transport av organiskt kol och kväve via avrinningen.
-Kopplingar mellan hav och landekosystem i Arktis, som bland annat inkluderar studier av samband mellan minskande havsis och växthusgasbalansen i terrestra och marina miljöer.
-Övervakning av marina metanutsläpp från havsis i Arktis.
-Fjärranalys – kartläggning av sjögräs i Kroatien

Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

Adress
Box 188 
223 62 Lund
Telefon
046-222 86 98
Fax
046-222 03 21
Organisatorisk tillhörighet
LU, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap

Forskning och Projekt