lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljörätt

Webbplats

Kontaktpersoner

Annika Nilsson, Annika.Nilsson@jur.lu.se

Allmän beskrivning

Miljörätt är ett omfattande område inom juridiken, som bl.a. inkluderar rättsliga frågor om havsmiljön. Havsmiljön och skyddet av havsmiljön påverkas av en mängd regleringar på olika nivåer. Det finns internationella och regionala överenskommelser, EG-rätt och nationell lagstiftning. Frågor som regleras är t.ex. hur fartyg skall vara beskaffade i olika avseenden, hur landbaserade verksamheter får påverka havsmiljön, hur man får utvinna resurser i havsmiljö och hur marina miljöer och arter kan skyddas.

Lagarna är inte samstämmiga och enhetliga, utan tvärtom är det ofta så att olika regler pekar åt olika håll. En del regler syftar till att skydda havsmiljön, men minst lika ofta är det fråga om att reglera exploatering av resurser och andra möjligheter till ekonomiskt utnyttjande av haven. Miljörätten kan bidra med att reda ut rättsliga problem, peka på rättsliga möjligheter och hinder för en positiv utveckling av havsmiljön och diskutera hur lagarna kan utvecklas för att bättre skydda den marina miljön.

Miljörätt

Adress
Miljörätt
Juridicum
Box 207
221 00 Lund

Tel
+46 46 222 10 23

Fax
+46

Organisatorisk tillhörighet:
LU, Juridiska fakulteten