lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biologiska institutionen, fler forskargrupper

Kontaktpersoner

Allmän beskrivning

Inom de två forskargrupperna Biodiversitet och Bevarandevetenskap samt CAnMove arbetar vi med:

 1. Inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar dels som led i långsiktig nationell och internationell miljöövervakning, dels i samband med miljökonsekvensbeskrivningar o. dyl.
 2. Utsjöbankarnas fågelförekomst och faktorer som styr sjöfåglarnas utnyttjande av desamma.
 3. Monitoring av häckande sjöfågelbestånd.
 4. Havsbaserade vindkraftverks ev. påverkan på fågelfaunan avseende både rastande/övervintrande fåglar och genomsträckande fåglar.
 5. Flyttning och rörelsemönster hos pelagiska havsfåglar

För detaljer hänvisas till resp. projektblad (och i vissa fall hemsidor noterade på dessa).

Vår samlade kompetens inom området Fåglar i marin miljö, baserad på lång erfarenhet inom resp. fält, omfattar främst:

 1. Inventeringar av sjöfåglar under olika delar av säsongen från lokala studier till internationella studier av större havsområden. Speciell expertis avseende flyginventeringar av fåglar i marin miljö.
 2. Undersökningar av flyttfågelrörelser i marin miljö omfattande både radarstudier av olika typ och traditionella visuella metoder.
 3. Kartläggning av sjöfåglars rörelsemönster med satellitsändare.
 4. Inverkan av olika människorelaterade aktiviteter på sjöfåglarna.
 5. Näringsekologi hos olika arter i relation till habitatutnyttjande

Inom forskargruppen Lund Vision Group arbetar vi med:

 1. Undersökning av synförmågan hos marina och maritima djur, såsom sjöfågel, fisk, kräftdjur, bläckfiskar m.fl.
 2. Synsinnets roll i marina miljöer, från ytan till djuphavet.

Biologiska institutionen, fler forskargrupper

Adress
Ekologihuset
223 62  Lund

Tel
+46-46-222 37 09

 Fax
+46-46-222 47 16

Organisatorisk tillhörighet
LU, Biologiska Institutionen:
Biodiversitet och Bevarandevetenskap
Center for Animal Movement Research (CAnMove)
Lund Vision Group