lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursen riktar sig till lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH.

Kursens syfte är att introducera deltagarna i vetenskapliga metoder för att bättre kunna analysera och tolka studenternas lärande och kunskapsbildning i det egna ämnet. Deltagarna genomför ett mindre projekt kring undervisningen i det egna ämnet med syftet att öka kunskapen och förståelsen om studenternas lärande i det specifika ämnet. Kursdeltagarna bör också tillägna sig ökad kunskap om hur olika undervisningsmetoder stärker studenternas lärandeprocess.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema). Undervisningen bygger på deltagarnas aktiva deltagande och interaktion inom kursens olika moment. Kursen utgörs av föreläsningar, probleminventering, gruppdiskussioner och eget projektarbete. Projektarbetet redovisas vid en avslutande kurskonferens, samt i form av ett seminarium på den egna institutionen. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom krävs att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar tre veckors arbete.

Kursledare

  • Thomas Olsson, Thomas.Olsson@lth.lu.se, universitetslektor och pedagogisk konsult vid Genombrottet/LTH.
  • Susanne Pelger, FD, fakultetspedagog vid N-fak.

Anmälan

Anmäl dig här
(Anmälan stängs 2016-01-04)

Schema 2016

14 januari  Kl 9-16
27 januari  Kl 13-16
2 februari   Kl 13-16
11 februari Kl 13-16
15 mars     Kl 13-16
12 april      Kl 13-16
12 maj       Kl 9-15

Plats och exakta tider meddelas de antagna.

Kursprojekt

Här hittar du mallen för projektrapportens framsida.

Upplysningar

Lämnas av Thomas Olsson,
046-222 76 90