lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Forskning A-Ö

Här listas ord och begrepp på områden som LTHs forskare verkar inom. Klicka på ett ord och du kommer till en kort beskrivning av den institution som arbetar med det område du vill veta mer om.

Finn ett ord som börjar med:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 


A

ADSL-teknologi (Informationsteknologi)

Adaptiva högupplösande algoritmer

Aerosoler (Kärnfysik)

Aerosoler - luftburna partiklar (Ergonomi och aersolteknologi)

Akrylamid

Akustik

Algebra

Algoritmanalys

Allergi - molekylära mekanismer (Immunteknologi)

Allergier och luftkvalitet (Ergonomi och aerosolteknologi)

Analysmetoder av kemiska ämnen

Anisotropi

Antenner (Elektrovetenskap)

Antikroppar och antikroppsteknologi

Antioxidanter

Arkitektur och boende i utvecklingsländer

Arkitektur och byggd miljö (Institution)

Arkitektur och design i extrema miljöer

Arkitektur och energianvändning

Arkitektur – upplevelser och påverkan

Artificiell Intelligens

Arvsmassa

Atomer - fotografering

Atomer och atomkärnan

Atomfysik

Atomspektroskopi

Attofysik och Attosekundspulser

AutoID

Automation

Automation – teoretiska grunder

Autonoma agenter

Avdunstning

Avgaser och emissioner (Förbränningsmotorer)

Avgasrening

Avloppsvattenrening

Avrinning och avrinningsbildningB

Bakterier och svampar

Batterier

Bebyggelsevård

Berg - undersökningar

Beräkningsbiologi

Beräkningsgeometri

Beräkningsteknik

Beta-glukan

Betong och betongkonstruktioner

Betongreparationer

Betongteknologi

Bildanalys (matematisk)

Bioaktiva ämnen i livsmedel

Biobränslen

Bioenergi

Bioetanol (Kemiteknik)

Bioetanol (Teknisk mikrobiologi)

Biofysikalisk kemi

Biogas (Miljö- och energisystem)

Biogas och biogasproduktion (Bioteknik)

Biogeokemi

Bioinformatik

Biokemi

Biologisk vattenrening

Biomedicinsk nutrition

Biomekanik

Biomolekyler

Biopolymerer

Biosensorer

Bioseparation

Bioteknik

Biovätgas

Blod - konstgjort

Blodperfusion

Bluetooth (Telekommunikationssystem)

Bläckstråle-/mikrodroppsteknik

Boende och bostadsutveckling

Bose-Einstein-kondensat

Brand och brandteknik

Brandteknik och riskhantering

Bredband (Telekommunikationssystem)

Broar – konstruktion byggande

Brottmekanik

Brottmekanik och brottprocesser (Bygg- och miljöteknologi)

Bränsleceller

Bränsleförbrukning i motorer

Bullerreduktion

Bygg- och miljöteknologi (Institution)

Byggnader värme- och fukttransport

Byggnader – Inomhusklimat (Bygg- och miljöteknologi)

Byggnader – Inomhusklimat (Energi och Byggnadsdesign)

Byggnader – energieffektiva (Bygg- och miljöteknologi)

Byggnader – energieffektiva (Byggnadskonstruktion)

Byggnader – energieffektiva (Energi och Byggnadsdesign)

Byggnader – tekniska lösningar ventilation och temperatur

Byggnadsekonomi

Byggnadsfunktion

Byggnadsfysik

Byggnadskonstruktion

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial bl a beständighet och livslängd

Byggnadsmaterial och metoder traditionella

Byggnadsmekanik

Byggnadsverk – hållbarhet och säkerhet

Byggvetenskaper (Institution)

Byggnadsvård

Byggprocessen

ByggprojektC

Cancer - gen- och proteinanalys

Cancerbehandling och – diagnostik med laser

Celler

Cerealier

Certec- rehabiliteringsteknik

Constraint programming

CykeltrafikD

DNA

Dagsljus i byggnader

Dagvatten

Dammar – konstruktion byggande

Data- och bildkompression (Informationsteknologi)

Datakommunikation (Informationsteknologi)

Datakommunikation (Telekommmunikationssystem)

Dataprogram (Telekommunikationssystem)

Datastrukturer

Datasäkerhet (Informationsteknologi)

Datavetenskap (Institution)

Datorbaserade konstruktionshjälpmedel

Datorgrafik

Datorlingvistik

Datorprogram (Programvaruteknik)

Datorseende

Datorsystem (Informationsteknologi)

Designvetenskaper (Institution)

Dialys (Elektrovetenskap)

Dieselmotorer

Differentialekvationer

Diffraktion tidsupplöst

Distribuerad generering

Distribuerade system

Distribution (Teknisk logistik)

Drivmedelsetanol (Kemiteknik)

Drivmedelsetanol (Teknisk mikrobiologi)

Dynamiska system
E

Ekonomiska prognoser

Elanvändning (Energihushållning)

Elektrisk mätteknik (Institution)

Elektro- och informationsteknik (Institution)

Elektromagnetisk fältteori (Elektrovetenskap)

Elektromagnetisk vågutbredning (Elektrovetenskap)

Elektronikkonstruktion (Elektrovetenskap)

Elektronmikroskopi

Elektroseparationer

Elektrovetenskap

Elementarpartikelfysik teoretisk

Elenergi (Industriell elektroteknik och automation)

Elhybridfordon

Elkraftsystem

Elpriser/elmarknad/energimarknad

Energi och Byggnadsdesign

Energi- och värmelagring i mark kärnbränslehantering

Energianvändning i byggnader (Bygg- och miljöteknologi)

Energianvändning i byggnader (Byggnadskonstruktion)

Energianvändning i byggnader (Energi och Byggnadsdesign)

Energieffektivisering

Energihushållning

Energiomvandling

Energiscenarier

Energivetenskaper (Institution)

Enzymteknologi

Epilepsi (Elektrovetenskap)

Epitaxi

Erosion - kust och sjö

Estetik

Etanol (Kemiteknik)

Etanol (Teknisk mikrobiologi)

Evaporation

Evapotranspiration

Experimentell arkitektur

Extrema klimat och väder (Matematisk statistik)

Extremofiler

Extremprogramming
F

FPGA

Fast telefoni

Fasta tillståndets fysik

Fastigheter( Teknik och samhälle)

Fastighetsvetenskap

Fermentation

Fiberarmerade plaster

Fibermekanik

Finansiell statistik och finansiella risker

Finita elementmetoden (Byggnadsmekanik)

Finita elementmetoden (Hållfasthetslära)

Fjärrkyla

Fjärrvärme

Flodkontroll

Fluorescensspektroskopi

Flygplatsernas arkitektur

Flöden i gaser och vätskor

Formgivning

Formlära

Fotodynamisk tumörterapi

Fotoneko

Frukt

Fukt i byggnader och material

Functional Food (Industriell näringslära och livsmedelskemi)

Funktionshindrade och trafik

Fyllnadsgrad - förpackningar

Fysik (Institution)

Fysikalisk limnologi

Fysiska miljöers psykologiska inverkan

Fältflödesfraktionering

Färg i byggd miljö

Färgupplevelser

Fönster (Energi och byggnadsdesign)

Förbränningsfysik

Förbränningsmotorer

Förbränningsprocesser

Föroreningstransport

Förpackningar – optimering, miljöaspekter, produktutveckling

Förpackningslogistik

Försurningsbekämpning

Försöksplanering

Försörjningskedjor

Förändringsledarskap
G

GASMAS (Fysik)

GSM-3G-4G

Gasteknik

Gasturbiner

Genmodifiera växter

Genprofilering

Genteknik

Geofysisk mätteknik

Geologi teknisk

Geometri

Gjutning (Maskinteknologi)

Glas i byggnader energi och komfort (Byggnadskonstruktion)

Glukostolerans

Glykemiskt index

Godstransporter

Grafalgoritmer

Grafikkort

Grundvatten och föroreningar

Grundvatten undersökningar

Grön kemi

Gröna tak (Teknisk vattenresurslära)

Grönsaker
H

HCCI-motorn (Förbränningsmotorer)

Halvledarmaterial – utveckling på nanonivå

Handikapphjälpmedel

Handprotes - tankestyrd

Harmonisk analys (matematik)

Hjärtsignaler och rytmrubbningar

Hydraulik

Hydrodynamik

Hydrologi

Hållbar stadsutveckling

Hållfasthetslära

Hårdvaru-/programvaru-samkonstruktion

Höft- och knäledsproteser spänningsberäkningar

Högeffektlaser
I

IP-telefoni

Icke-förstörande provning

Icke-linjära system och kaos

Immunteknologi (Institution)

Inbyggda system konstruktion

Induktiv inlärning

Induktiv uppvärmning

Industridesign

Industriell ekonomi

Industriell elektroteknik och automation (Institution)

Industriell näringslära och livsmedelskemi

Industriell produktion

Industriella torkningsprocesser

Industriellt byggande

Industrirobotar

Infiltration (Teknisk vattenresurslära)

Inköp (Teknisk ekonomi och logistik)

Inomhusklimat (Bygg- och miljöteknologi)

Inomhusklimat (Energi och Byggnadsdesign)

Inomhusluft och arbetsplatsens luft

Installationsteknik

Insulinresistens och livsmedel

Integralekvationer

Integrerade kretsar (Elektrovetenskap)

Intelligenta robotar

Intelligenta system

Internet (Informationsteknologi)

Internet (Telekommunikationssystem)
J

Jonstrålebaserad mätteknik

Jäsningsprocesser industriella

Jästsvampar (Teknisk mikrobiologi)
K

Kalorimetri (byggnadsmaterial)

Kalorimetri (tillämpad biokemi)

Kaos (matematik)

Kaos (matematisk fysik)

Kartografi

Katalys och katalysatorer

Kemiska institutionen (Institution)

Kemikalier - miljöanpassade

Kemisk kinetik

Kemiska analyssystem

Kemiteknik (Institution)

Kemometri

Klimat och klimatvariationer

Klimatpolitik

Kliniska prövningar

Kodningsteori (Informationsteknologi)

Kolhydrater

Kollektivtrafik

Kollisionsdetektering

Komfort (Energi- och byggnadsdesign)

Kommunikationsnätverk – dator

Kommunikationsprotokoll

Kommunikationssystem

Kompilatorteknik

Kompositmaterial spänningsberäkningar

Konfigurationshantering

Konst – design - arkitektur

Konstgjord intelligens

Konstruktion av inbyggda system

Konstruktionsmetodik

Konstruktionsteknik

Kontrastmekanismer

Kostfiber (Biomedicinsk nutrion)

Kostfiber (ind. näringslära)

Kraftelektroniska drivsystem - styrning av motorer

Kraftsystemanalys

Kraftverksdammar tillståndskontroll

Kraftverksteknik

Kraftvärmeteknik

Kravhantering för programvarusystem

Kretskonstruktion (Elektrovetenskap)

Kritiska varvtal

Kromatografi

Kryptologi (Informationsteknologi)

Kunskapsrepresentation

Kusterosion

Kustprocesser

Kvalitetssäkring av programvarusystem

Kvantdatorer

Kvantmekanisk ingenjörskonst

Kyrkobyggnader

Kärlväggsrörelser

Kärnfysik

Kärnmagnetisk resonans (NMR)

Köttprodukter
L

Lagerstyrning

Lantmäteri

Larmsanering (Informationsteknologi)

Laser (Atomfysik, Förbränningsfysik)

Laseracceleration

Laserdiagnostik

Lasermedicin

Laserradar

Laserspektroskopi

Laser och byggnader (Bebyggelsevård)

Ledningsbunden energi

Limnologi fysikalisk

Livsmedelshygien

Livsmedelskvalitet

Livsmedelsproduktion

Livsmedelsteknik (Institution)

Ljud i byggd miljö (Teknisk Akustik)

Ljudisolering i byggnader

Ljus och hälsa (Energi- och byggnadsdesign, Miljöpsykologi)

Logistik

Logistik - förpackningar

Luftburna partiklar (Aerosolteknologi)

Luftburna partiklar (Kärnfysik)

Luftkvalitet - rök och damm (Aerosolteknologi)

Luftkvalitet - rök och damm (Kärnfysik)

Läkemedelssyntes

Läkemedelsteknologi (Kemiteknik)

Läkemedelsteknologi (Livsmedelsteknologi)
M

Magnetiska material

Magnetresonansavbildning

Marin mätteknik

Marin säkerhet

Markovprocesser

Markvatten

Maskinelement

Maskinelement/maskindelar

Maskinkonstruktion

Maskinteknologi (Institution)

Matematikcentrum (Institution)

Matematisk analys

Matematisk bildanalys

Matematisk fysik

Material - kemisk sammansättning och struktur

Material i maskiner

Materialemissioner och inneluftkvalitet

Materialflöden

Materialkemi

Materialnedbrytning byggnadsmaterial

Materialsyntes

Materialteknik

Materialutmattning

Matförgiftning

Matsäkerhet

Medicinsk signalbehandling (Matematisk statistik)

Medicinsk signalbehandling (Elektrovetenskap)

Medicinsk statistik

Medicinsk teknik / medicinteknik (Elektrisk mätteknik)

Medicinsk teknik / medicinteknik (Kemiska institutionen)

Medicinska implantat (Elektrovetenskap)

Mejeriprodukter

Mekanik

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner

Membranprocesser

Membranteknik

Mikroanalytiska system

Mikrodroppsteknik

Mikrofluidik

Mikromekanisk modellering

Mikroorganismer (bakterier jästsvampar m.m.)

Mikroorganismer nya

Mikrosystemteknik

Miljö- och energisystem (IMES)

Miljöaspekter – förpackningar

Miljöbioteknik

Miljöfarligt avfall hantering

Miljögifter rening

Miljömätteknik

Miljöpsykologi

Mjukmagnetiska material

Mjukvara

Mjölk och ost

Mjölksyrabakterier (Tekn. Mikrobiologi)

Mjölksyrabakterier (ind. näringslära)

Mobilgrafik

Mobilsystem-GSM-3G-4G (Telekommunikationssystem)

Mobiltelefoni

Modellbaserad diagnostik (Informationsteknologi)

Molekylspektroskopi

Molekylär avtrycksteknik

Molekylärbiologi

Monstervågor

Motorer - fordonsmotorer

Multicarrier-teknik (OFDM) (Elektrovetenskap)

Multipelantennsystem (MIMO) (Elektrovetenskap)

Murverk

Människa - tekniksystem / teknikinteraktion

Människa teknik organisation och riskhantering

Människa-dator-interaktion

Mätteknik för luftburna partiklar (Aerosolteknologi)

Mätteknik för luftburna partiklar (Kärnfysik)
N

NMR (kärnmagnetisk resonans)

Nanobioteknologi

Nanochips

Nanoelektronik

Nanometerstora kvantsystem

Nanoteknologi

Nanotrådar

Naturprodukter för läkemedel

Nederbörd (Teknisk vattenresurslära)

Nervtillväxt (Elektrisk mätteknik)

Numerisk analys

Nutritionell genomikO

Objektorientering

Offentliga rummets förändringar

Olinjära system

Omättad markzon

Operatorteori

Optik och svagsyn

Optimering (matematisk)

Optisk datalagring

Optisk mätteknik

Optiska fibrer (Elektrovetenskap)

Organisationsdesign

Organisationsdesign och förändringsledarskap

Organisk kemi

Otoakustiska emissioner (Elektrovetenskap)

OttomotorP

PIXE-metoden

Pacemaker

Parameterestimering

Partiklar från förbränning

Plasmafysik

Plaster gummi etc - polymera material

Plåtbearbetning

Polymer- och materialkemi

Polymerer

Poröst kisel

Potentialteori

Prebiotika

Probiotika

Processteknik

Produktionsekonomi

Produktutvecklingsmetodik av mekaniska produkter

Programmering

Programspråk

Programvara för inbyggda system

Programvara – utveckling produktledning kvalitet kvalitetssäkring

Programvaruarkitektur

Programvarusystem

Programvaruteknik

Projektering av byggnader

Projekteringsmetodik

Projektledning av byggprocessen

Prospekteringsteknik

Protein engineering

Protein-vatten växelverkan

Proteinanalys (Kemi)

Proteinanalys (elektrisk mätteknik)

Proteindynamik

Proteiner

Proteinteknologi (elektrisk mätteknik)

Proteinveckning

Proteomik

Protonacceleration

PutsQ

QSAR (Organisk kemi)R

RFID (Förpackningslogistik)

Radioaktivitet naturlig

Radiokanaler (Elektrovetenskap)

Radiosystem (Elektrovetenskap)

Radon och radonhus

Realtidssystem (Datavetenskap)

Realtidssystem (Reglerteknik)

Reglerteknik (Institution)

Regn- och dagvatten

Regnprocesser

Rehabiliteringsteknik

Relaxationsdispersion

Reläskydd

Reningsverk och vattenrening

Renrumsteknologi

Restaurering och förnyelse av byggnader

Riskanalys – statistisk beräkning

Riskbedömning och skyddsbehov i extrema miljöer

Riskhantering i kommun och samhälle

Riskhantering: organisation – teknik

Robotprogrammering

Robotstyrning

Robotteknik

Rumsakustik

Rurala områden

Rymdskepp och arkitektur

RäddningstjänstS

Sandtransport

Sannolikhetsberäkningar

Sedimentering

Selen i livsmedel

Shading languages

Signalbehandling (Informationsteknologi)

Skadeanalys och reparationer byggnadsmaterial

Skyddskläder

Skärande bearbetning

Slumområden och bostadsutveckling

Slumpberäkningar

Släckmedel

Snöhydrologi

Snösmältning

Software Engineering (Telekommunikationssystem)

Solceller

Solel

Solenergi

Solskydd i byggnader

Solvärme i byggnader

Sotbildningsfenomen

Spektroskopi tidsupplöst

Spridningsteori (Elektrovetenskap)

Spänningsberäkningar

Spårelement

Stadens utformning

Stadsbyggnad

Stadslandskap

Statistisk bildanalys

Statistisk extremvärdesteori

Statistiska signalmodeller (Signalbehandling)

Stirlingmotor

Stokastisk (slumpmässig) utmattning

Stokastiska differentialekvationer

Stranderosion

Strukturmekanik

Strömavbrott

Strömningsteknik

Styrda och återkopplade system

Sunda hus

Superkritisk koldioxid extraktion

Supersymmetri

Supply chain management

Svetsning

System med multipla antenner, MIMO (Radiosystem)

Systemanalys och systemmodellering

Systemarkitektur (Programvarusystem)

Systemkonstruktion optimeringsmetoder

Systemsäkerhet (Programvarusystem)

Systemutveckling – process, kvalitet (Programvarusystem)

Sökmotorers datorsystem (Informationsteknologi)T

Tarmens ekosystem

Tegel byggnadsmaterial

Teknik och samhälle (Institution)

Teknisk akustik

Teknisk analytisk kemi

Teknisk ekonomi och logistik (Institution)

Teknisk geologi

Teknisk logistik

Teknisk mikrobiologi

Teknisk och mänsklig interaktion

Teknisk vattenresurslära

Teletrafiksystem (Telekommunikationssystem)

Temperatur och påverkan på människor

Teoretisk elektroteknik

Terawattlaser

Termisk (temperatur) miljö

Termodynamik

Testning av programvarusystem

Tillverkningsekonomisk simulering

Tillämpad biokemi

Tillämpad matematik

Tomter

Trafik och väg

Trafikbuller

Trafikmiljö för äldre och funktionshindrade

Trafikplanering

Trafiksäkerhet

Transmissioner i maskiner (växellådor)

Transportprocesser i material

Tribologi

Trä byggnadsmaterial

Trä i byggnader

Trådlös kommunikation

Trådlösa nätverk (Telekommunikationssystem)

Trådlösa nätverk (Elektrovetenskap)U

Ulcerös Kolit

Ultra-wideband, UWB (Radiosystem)

Ultraljud

Undersökning av jord berg och grundvatten

Undervattensteknik

Upplevelse och påverkan av fysiska miljöer

Urbana områden

Urbana studier

Utlandsbyggande

Utrymningssäkerhet

Uttorkning av byggfukt

Utvecklingsländers arkitektur och boendeV

VA-teknik

Vatten i stad och natur

Vatten, molekylära studier

Vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Vattenrening (Kemiteknik)

Vattenrening – styrning av reningsverk

Ventilation i byggnader

Verktygsmaskiner

Vibrationer

Vindkraft - teknikutveckling och anslutning till elnätet

Vindkraft – styrmedel beslutsprocesser

Virtual Reality

Vägbyggnad

Värmedistribution

Värmepumpar

Värmeväxlare

Värmeöverföring

Växellådor

Växtbioteknik

Vågutbredning (Elektrovetenskap)

Vågutbredning (Mekanik)
W
X
Y 

Yt- och kolloidkemi
Z
Å

Ångturbiner

Återkopplade system
Ä

Äldre och design

Äldre och trafik
Ö

Översvämningar i regioner

Övertonsgenerering