Arkiv kursplaner

På den här sidan finns alla kursplaner som varit fastställda i LTH:s system för forskarutbildningskurser. Samtliga giltiga versioner finns att hämta på sidan.Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Kursplaner
AAA035F Temporalitet (tendenser i arkitektur- och urbanforskning) (5.0 hp)
Temporality (Tendencies in Architectural and Urban Research)
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod (7.5 hp)
Environmental Psychology Research - Study Design and Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2012
AAM010F Miljöpsykologins historia och utveckling (7.5 hp)
History and Development of Environmental Psychology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
AEB001F Avancerad kurs i belysningssimulering (4.0 hp)
Advanced Lighting Simulation Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016

Centre for Engineering Education

Kurskod Namn Kursplaner
GEM001F Högskolepedagogisk introduktionskurs (3.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2012
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
VT 2016
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2012
VT 2016
GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2012
VT 2016
GEM011F Projektledning i FoU-projekt (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM016F Projektledning i FoU-projekt, fördjupningskurs (4.5 hp)
Project Management in R&D Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2015
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM045F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
GEM075F Etik, god sed och oredlighet i forskning (1.5 hp)
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
EDA010F Distribuerade Algoritmer (7.5 hp)
Distributed Algorithms
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
EDA015F Avancerad jämlöpande programmering i Java (7.5 hp)
Advanced Concurrent Programming in Java
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
EDA020F Fallstudier i programvaruteknik (7.5 hp)
Case Studies in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA025F Programmeringsmodeller och metoder för att hantera stora datamängder (7.5 hp)
Programming Models and Practice for Big Data
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EDA030F Diskreta strukturer och introduktion till bevis (6.0 hp)
Discrete Structures and Introduction to Proofs
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EDA035F Forskningsmetodik, etik och innovation inom system och programvara (4.5 hp)
Research Methods, Ethics and Innovation in Systems and Software
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2018
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2018
EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2017
EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EDAN35F Högpresterande datorgrafik (7.5 hp)
High Performance Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EDAN55F Avancerade algoritmer (7.5 hp)
Advanced Algorithms
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EDAN70F Projekt i datavetenskap (7.5 hp)
Project in Computer Science
Kursen brukar ges två gånger per termin.
HT 2017
EDAN75F Optimerande kompilatorer (7.5 hp)
Optimising Compilers
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
VT 2018
EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Kursplaner
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2015
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FAF080F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAF095F Fotonik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Photonics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFF20F Multispektral avbildning (7.5 hp)
Multi-spectral Imaging
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2014
FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
HT 2017
FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
HT 2017
FBR024F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FKF025F PIXE - teori och tillämpningar (7.5 hp)
PIXE - Theory and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2019
FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
VT 2014
FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik (4.0 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
FKF021F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014
FKFN10F Reaktorfysik (7.5 hp)
Nuclear Reactor Physics
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Immunteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
KIM001F Molekylärbiologi (7.5 hp)
Molecular Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM005F Cellbiologi (7.5 hp)
Cell Biology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
KIM011F Tumörbiologi (7.5 hp)
Tumor Biology
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri (15.0 hp)
Advanced Biological Mass Spectrometry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KIM030F Vetenskaplig utblick (7.5 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2013
KIM035F Seminariekurs i immunteknologi och proteomik (6.0 hp)
Current Advances in Immunotechnology and Proteomics
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2014
KIM040F Vetenskaplig utblick (5.0 hp)
Scientific Outlook
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2015
KIM045F Cellbiologi, läskurs (7.5 hp)
Cell Biology, Reading Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
KIM050F Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller (1.5 hp)
Cell Culture Management and Safety in Mammalian Cell Culture Work
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM060F Proteinmikromatristekniker (3.0 hp)
Protein Microarray Techniques
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Kursplaner
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
BMEN05F Biomekanik (7.5 hp)
Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
HT 2019
EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2017
EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
VBK001F Tillförlitlighet hos konstruktioner (7.5 hp)
Reliability of Structures
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
VBK005F Stabilitetsteori (7.5 hp)
Structural Stability
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2015
VBK010F Träkonstruktioner (7.5 hp)
Timber Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VBM001F Introduktion till isoterm kalorimetri (4.5 hp)
Introduction to Isothermal Calorimetry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2013
VT 2016
VBM015F Experiment (8.0 hp)
Experiment
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VBM020F Cement och betong (8.0 hp)
Cement and Concrete
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VVR050F Avancerad hydraulik (7.5 hp)
Advanced Hydraulics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
VVR055F Management för vattensektorn (3.0 hp)
Management for the Water Sector
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR060F Vatten och energi (3.0 hp)
Water Energy Nexus
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
VVR065F Introduktion till teknisk vattenresurslära (3.0 hp)
Introduction to Water Resources Engineering
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2019
VBM005F Att utvärdera mätresultat med MATLAB (4.5 hp)
Evaluating Measurements with MATLAB
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Inst för byggvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
FHL001F Avancerad brottmekanik (7.5 hp)
Advanced Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL005F Avancerad finita element teknik (7.5 hp)
Finite Element, Advanced Topics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL010F Beräkningsbaserad materialmekanik (7.5 hp)
Computational Materials Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FHL015F Kontaktmekanik (7.5 hp)
Contact Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VSM001F Introduktion till brottmekanik (8.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
VSM005F Introduktion till brottmekanik (4.0 hp)
Introduction to Fracture Mechanics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
IDE025F Labview programmering - fokus på aerosol och termiska labb (8.0 hp)
Labview Programming - with a Focus on Aerosol and Thermal Lab Environments
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2014
IDE030F Teori och perspektiv i designforskning (5.0 hp)
Design Research: Theory and Perspectives
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2017
IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
IDE050F Hållbar utveckling - grunder (3.0 hp)
Sustainable Development - Basics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
MAM001F Partiklar och hälsa (6.0 hp)
Particles and Health
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
MAM015F Luftburen smittspridning (2.0 hp)
Airborne Transmission of Infectious Agents
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
MAM020F Arbetsmiljöteknik och ergonomi (15.0 hp)
Working Environment and Human Factors
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
MAM035F Nanosäkerhet - med projekt (7.5 hp)
Nanosafety - with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2015
MMK001F Grundläggande produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Basic Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
MMK005F Avancerad produktutvecklingsteori (7.5 hp)
Advanced Product Development Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
HT 2017
TNS010F Introduktion till rehabiliteringsteknik som forskningsämne (7.5 hp)
Introduction to Rehabilitation Engineering as a Research Subject
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Kursplaner
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT070F Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs (12.0 hp)
Electromagnetic Theory, Advanced Course
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2013
EIT075F Datoraritmetik: algoritmer och arkitekturer (7.5 hp)
Computer Arithmetic: Algorithms and Architectures
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT085F Digitala filter och signalbehandling (7.5 hp)
Digital Filters and Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT090F Heltalsprogrammering (7.5 hp)
Integer Programming
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2014
EIT095F Kretskonstruktion för låg effekt (7.5 hp)
Low Power Circuit Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
EIT100F Konstruera, bygg och testa ett radarsystem (7.5 hp)
Design, Build and Test a Radar System
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EIT105F Grunderna för acceleratorfysik och acceleratorteknologi (3.0 hp)
Fundamentals on Accelerator Physics
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
EIT110F Digital kommunikation (9.0 hp)
Digital Communications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT115F Fysiken för fälteffekttransistorer på nanoskala (7.5 hp)
Physics of Nanoscale MOSFETs
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT120F Digital kommunikation med projekt (10.5 hp)
Digital Communications with Project
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
EIT125F Tillämpningar av spelteori inom trådlösa nätverk (3.0 hp)
Applications of Game Theory in Wireless Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT130F Content Delivery Networks (CDN): arkitekturer, tekniker och prestanda (5.0 hp)
Content Delivery Networks (CDNs): Architectures, Techniques and Performance
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
EIT135F Stokastisk optimering för kommunikationsnät (7.5 hp)
Stochastic Optimization for Communication Networks
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT140F Mer än Moore - Framtidens elektronik (7.5 hp)
More than Moore - Electronics of the Future
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
EIT145F Grunderna inom informationsteori (7.5 hp)
Fundamentals of Information Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT150F Grunderna inom informationsteori - projekt (1.5 hp)
Fundamentals of Information Theory - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
EIT155F Introduktion till maskininlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
EIT160F Konstruktion och teori för faslåsta slingor (7.5 hp)
Design and Theory of Phase Locked Loops
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
EIT170F Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet (6.0 hp)
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
EIT185F Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi (10.0 hp)
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
EITF20F Datorarkitektur (7.5 hp)
Computer Architecture
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
EITN70F Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation (7.5 hp)
Channel Coding for Reliable Communication
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
ETEN01F Mikrovågsteori (7.5 hp)
Microwave Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETEN05F Elektromagnetisk vågutbredning (7.5 hp)
Electromagnetic Wave Propagation
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN10F Kanalmodellering för trådlös kommunikation (7.5 hp)
Chanel Modelling for Wireless Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
ETIN60F Avancerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Advanced AD/DA Converters
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN65F Radioprojekt (7.5 hp)
Radio Project
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
ETIN75F Avancerad analog design (7.5 hp)
Advanced Analogue Design
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
ETS061F Simulering (7.5 hp)
Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
EITN55F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
HT 2014

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Kursplaner
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
MMV042F Numerisk värmeöverföring (9.0 hp)
Numerical Heat Transfer
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
MVK020F Motorstyrning (5.0 hp)
Engine Control
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
MVK025F Bränslecellteknologi (6.0 hp)
Fuel Cell Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
MVK030F Experimentell metodik (7.5 hp)
Experimental Methodology
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
MVK161F Värme- och massöverföring (9.0 hp)
Heat and Mass Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
MVK015F Reagerande transportfenomen och modellering (9.0 hp)
Reacting Transport Phenomena and Modeling
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Kursplaner
KET040F Tillämpningar av membranprocesser (5.0 hp)
Membrane Process Applications
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5.0 hp)
Transport Phenomena in Membrane Processes
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET055F Modellkalibrering av processystem (5.0 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET080F System bioteknik - modellering (7.5 hp)
Modelling in Systems Biotechnology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
KET085F Preparativ kromatografi (5.0 hp)
Preparative Chromatography
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2017
KET100F Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare (3.0 hp)
Popular Science Writing for Water Researchers
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017
KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
Kursen brukar ges en gång per termin.
VT 2016
KET110F Gas-vätskefasreaktioner (7.5 hp)
Gas-Liquid Reactions
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KET115F Optimering av processystem (7.5 hp)
Optimization of Process System
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening (5.0 hp)
Micropollutants in Wastewater Treatment
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2019
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2014
KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2019
KAT002F Transportprocesser (7.5 hp)
Transport Phenomena
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
KET070F Optimering av processystem (5.0 hp)
Optimization of Process Systems
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013
KET075F Numeriska metoder i Matlab (2.0 hp)
Numerical Methods in Matlab
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2013

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Kursplaner
KLG001F Teori och tillämpningar av pickeringemulsioner i livsmedels- och läkemedelsteknologi (6.0 hp)
Theory and Applications of Pickering Emulsions in Food and Pharmaceutical Technology
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
KLG060F Livsmedelskemi för produktformulering (7.5 hp)
Food Chemistry for Product Formulation
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
KNL026F Fysiologi (7.5 hp)
Physiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KNLN01F Human nutrition (7.5 hp)
Human Nutrition
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Kursplaner
FMEN02F Flerkroppsdynamik (7.5 hp)
Multibody Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
FMEN11F Mekaniska vibrationer (7.5 hp)
Mechanical Vibrations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
FMEN25F Nanomekanik och flerskalig modellering (7.5 hp)
Nano Mechanics and Multiscale Modelling
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MMT001F Internationell produktion (7.5 hp)
International Production
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT005F Avancerad Verkstadsteknik (7.5 hp)
Advanced Workshop Practice
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT010F Introduktion till ESS (7.5 hp)
Introduction to ESS
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT015F Material- och metodval (7.5 hp)
Material and Process Selection
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
MMT020F Kryoteknik (7.5 hp)
Cryogenics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
MMT031F Produktionsteknik (7.5 hp)
Production Technology
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
MMT045F Tillverkningssystem (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Basic Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
MMTN05F Tillverkningssystem, fortsättningskurs (7.5 hp)
Manufacturing Systems, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Kursplaner
FMI010F Baskurs om metod och teori i forskning (7.5 hp)
Basic Course on Method and Theory in Research
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VFT005F Offentlig ekonomi (7.5 hp)
Public Economics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
VFT010F Kvantitativa metoder (7.5 hp)
Quantitative Methods
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VTV001F Kvalitativa metoder (7.5 hp)
Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV005F Utvärdering av ITS applikationer (5.0 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
VTV010F Utvärdering av ITS applikationer (7.5 hp)
Evaluation of ITS Applications
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2017

Inst för teknisk ekonomi och logistik

Kurskod Namn Kursplaner
MIO005F Avancerad köteori med tillämpningar (7.5 hp)
Advanced Queueing Theory with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MTT050F Empiriska metoder inom logistik och Supply Chain Management (SCM) (3.0 hp)
Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM)
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter (5.0 hp)
Reviewing for Journals
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KAS002F Beräkningskemi för organiska kemister (7.5 hp)
Computational Chemistry for Organic Chemists
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
KBT001F Enzymkinetik (7.5 hp)
Enzyme Kinetics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
KBT005F Entreprenörskap inom bioteknik (7.5 hp)
Entrepreneurship in Biotechnology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
KBT015F Bioorganisk syntes (7.5 hp)
Bioorganic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2013
KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
KMB001F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
KMB010F Avancerad mikrobiell fysiologi (7.5 hp)
Advanced Microbial Physiology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2015
KMB040F Metabolic engineering (7.5 hp)
Metabolic Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
VT 2014
KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
GEM070F Forskningsinnovation och värdeskapande (3.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2014
KBT010F Forskningsinnovation och värdeskapande inom life science (3.0 hp)
Research Innovation and Value Creation in Life Science
Kursen är nedlagd och ges inte längre.
VT 2016

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Kursplaner
FMA003F Funktionalanalys i systemteori (9.0 hp)
Functional Analysis in System Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA026F Matematikdidaktik för högskolan (7.5 hp)
Mathematics Education from a University Perspective
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA030F Algebraisk geometri (6.0 hp)
Algebraic Geometry
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMA051F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA085F Maskininlärning (5.0 hp)
Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2012
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA095F Liealgebror (6.0 hp)
Lie Algebras
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA100F Geometrisk måtteori (15.0 hp)
Geometric Measure Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2017
FMA130F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2013
FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik (4.0 hp)
Engelska:Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA240F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA250F Partiella differentialekvationer med distributionsteori (7.5 hp)
Partial Differential Equations with Distribution Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2013
FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMA275F Numerisk optimering (7.5 hp)
Numerical Optimization
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FMA300F Rieszprodukter med tillämpningar (5.0 hp)
Riesz Products and Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018
FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
HT 2013
FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2013
FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2016
FMN001F Isogemetrisk analys: CAD i FEM (7.5 hp)
Isogeometric Analysis: CAD in FEM
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMN010F Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Deterministic and Stochastic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMN015F Finita volymmetoder (7.5 hp)
Finite Volume Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
HT 2014
FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2019
FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2013
FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2014
FMS010F Stationära stokastiska processer (10.0 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FMS015F Teorin för stokastiska processer (7.5 hp)
Theory of Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FMS020F Statistisk inferens för partiellt observerade stokastiska processer (7.5 hp)
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic Processes
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
FMS155F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2014
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
VT 2014
MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2018
MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2018
MATP22F Komplex analys i flera variabler (7.5 hp)
Complex Analysis in Several Variables
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
HT 2018
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
HT 2018

Reglerteknik

Kurskod Namn Kursplaner
FRT001F Linjära System (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FRT015F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT032F Spelteori (8.0 hp)
Game Theory
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
FRT085F Konvex optimering - projekt (2.5 hp)
Convex Optimization - Project
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT090F Avancerad PID-reglering (7.5 hp)
Advanced PID Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2013
FRT095F Nätverksdynamik (9.0 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2013
FRT100F Distribuerad reglering (6.0 hp)
Distributed Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT105F Optimal styrteori (7.5 hp)
Optimal Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT110F Avancerad digital reglering (6.0 hp)
Advanced Computer Controlled Systems
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2014
FRT115F Systemidentifiering (7.5 hp)
System Identification
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2014
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2015
FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2015
FRT130F Programmeringsspråk och -koncept (7.5 hp)
Programming Languages and Concepts
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT135F Reglerteknikens historia (3.0 hp)
History of Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT140F Projekt i reglerteknik (7.5 hp)
Project in Automatic Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT145F Systemmodellering och -identifiering (7.5 hp)
System Modeling and Identification
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRT150F Matematisk modellering, fortsättningskurs (4.5 hp)
Mathematical Modelling, Advanced Course
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2016
FRT160F Realtids- och inbyggda system med tillämpningar mot maskininlärning (5.0 hp)
Real-time and Embedded Systems with Applications to Machine Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2017
FRT165F Autonoma system (12.0 hp)
Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT170F Studiecirkel i djupa neuralnät (7.5 hp)
Deep Learning - Study Circle
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2016
FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT180F Rörelseplanering och reglering med projektdel (9.0 hp)
Motion Planning and Control with Project Part
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT185F Reglering av datorsystem (5.0 hp)
Feedback Control of Computing Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2017
FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2018
FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
HT 2018
FRT205F Studiecirkel om Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRT210F Projekt i Reinforcement Learning (3.0 hp)
Project in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
VT 2019
FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN05F Olinjär reglering och servosystem (7.5 hp)
Non-Linear Control and Servo Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
HT 2016
FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN20F Marknadsstyrda system (7.5 hp)
Market-Driven Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
FRTN25F Processreglering (7.5 hp)
Automatic Process Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2016
FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
VT 2017
Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15