lunduniversity.lu.se

Antagning med annan finansiering

Alla forskarstuderande vid LTH skall vara antagna till forskarutbildning. Antagningen innebär samtidigt att man blir försäkrad under vistelse i LTHs lokaler. Forskar­studerande vid LTH anställs vanligtvis som doktorand efter en annonsering.

Antagning skall vara klar innan personen i fråga kommer till LTH. Innan det föreligger ett beslut om antagning till forskarutbildning kan institutionen inte utlova antagning exempelvis i form av ”Letter of Acceptence” eller genom intyg till Migrationsverket.  Den som inte är antagen får inte heller läggas in i LUCAT.

Viss möjlighet till annan finansiering

I vissa fall finns möjlighet att finansiera forskarstudierna via annan finansiering:

Annan finansiering 1
Forskarutbildning inom ramen för annan anställning. Den forskarstuderande kan vara anställd vid ett företag (sk industridoktorand) eller vid ett annat universitet. Forskarstuderanden skall antas till forskarutbildningen vid LTH och blir på så sätt också försäkrad under sin vistelse i LTHs lokaler. Ett avtal upprättas mellan LTH och huvudarbetsgivaren.

Annan finansiering 2
Forskarutbildning som inte utförs inom ramen för annan anställning. Det rör sig då om stipendier som går direkt till den enskilde. (Universitetet inrättar inte och betalar inte ut stipendier på forskarutbildningsnivå.) Miniminivå på stipendiet för ersättning till den enskilde skall motsvara minst 28% av prisbasbeloppet. 

Nya regler angående stipendiefinansiering kommer att börja gälla 2018-01-01. Se ”Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet” 2017-06-16 Dnr STYR 2017/409.

Utbytesavtal
Inom ramen för ett utbyte kan forskarstuderande vistas tillfälligt vid LTH vid ett tillfälle om 3 – 12 månader. Antagning till forskarutbildningen skall ha skett vid hemuniversitetet. Doktoranden är då alltså inte antagen till forskarutbildning vid LTH. Utbytesavtalen administreras  av internationella avdelningen. Avtalen tecknas av vicerektor eller rektor vid LTH.