Det positiva (minst elektronegativa) atomslaget kommer först i namnet och är identiskt med det svenska elementnamnet. Därefter kommer det negativa atomslaget som namnges som en enkel negativ jon. Detta innebär en del av det svenska elementnamnet plus ändelsen –id.

Sammansättningen anges antingen med räkneprefixen di-, tri- tetra- etc eller med hjälp av den positiva atomens oxidationstal. Exempel: järndiklorid alt järn(II)klorid, dijärntrioxid alt järn(III)oxid, trinatriumfosfid alt natrium(I)fosfid (många oxidationstal anses som ”självklara”, som tex natrium och fosfiddelen och anges därför inte, varför natriumfosfid räcker). Ibland har den positiva delen två olika oxidationstal, tex Fe3O4 som heter järn(II)dijärn(III)oxid eller bara järn(II,III)oxid alt trijärntetraoxid.

Om den positiva delen är en sammansatt jon och den negativa en enkel namnges som binär förening, tex ammoniumklorid, NH4Cl.