lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samhällets styrmedel

Genom politiska styrmedel riktade mot energikonsumenter och energiföretag skapas incitament för att kontrollera och effektivisera den egna energiförbrukningen och välja mer miljöanpassade energislag. Exempel på styrmedel är lagstiftning, prissättning, skatter, information, kampanjer och stöd till teknikutveckling. Styrmedelsutveckling och implementering sker såväl på global, nationell som på lokal nivå samt inom EU. De internationella klimatavtal som har utvecklats inom ramen för  FN, klimatkonventionen från 1992 och Kyotoprotokollet från 1997, fungerar som viktiga ramverk för de styrmedel som införs även på övriga nivåer. På nationell nivå har bland annat energiskattesystemet spelat en central roll för energisystemets utveckling. På regional och lokal nivå har tillämpningen av bland annat miljöbalken stor betydelse för införandet av förnybar energi.

Vid avdelningen för Miljö- och energisystem, Internationella miljöinstitutet samt vid flera Samhällsvetenskapliga institutioner, exempelvis Statsvetenskap, Nationalekonomi och Sociologi,  bedrivs forskning kring politik, styrmedel och effekter på energisystemet. Bland annat studeras hur de flexibla mekanismer som introducerades i och med Kyotoprotokollet kan bidra till minskningar av växthusgaser från energisystemet och hur de kan samverka med andra styrmedel. Ett annat område som studeras är hur valet av styrmedel kan påverka förutsättningarna för användningen av förnybar energi. Av särskilt intresse är i vilken grad styrmedlen kan bidra till teknisk utveckling och teknikspridning.

Kontaktperson:

Lars J Nilsson

Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se, 046-2224683

Sidansvarig: