lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljö

Aerosoler

Energiomvandling kan ge upphov till stora primära och sekundära partikelemissioner till luften såväl vid energiproduktion (förbränning av fossila och förnybara bränslen) som vid transporter (vägtrafik, järnväg, flyg, sjöfart). Partiklar från energiproduktion och trafik dominerar ofta luftens partikelinnehåll i alla miljöer (utomhus, inomhus och arbetsmiljöer).

Atmosfärens partikelinnehåll påverkar jordens strålningsbalans och är därmed en viktig parameter när det gäller klimatfrågan. Luftburna partiklar har en direkt påverkan på människors hälsa i såväl utomhus- som inomhusmiljöer, till exempel genom respiratoriska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Forskningen anknyter såväl till globala, regionala och lokala effekter av partikelspridning som till direkta effekter i närmiljön (bostäder, skolor, kontor, industriarbetsplatser etc.). I samband med energibesparing i byggnader kan förmågan att bemästra partikelproblematiken vara en viktig del. Forskningen ger grund för teknikutveckling för att reducera emissioner och kan därmed vara av stor betydelse för en långsiktig hållbar utveckling avseende energiproduktion, transportsystem och den byggda miljön.

Kontaktperson:

Erik Swietlicki

Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se, 046-2229680

Sidansvarig: