lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ekonomi

Det finns många kopplingar mellan energisystemet och det ekonomiska systemet.

Utveckling av ny kostnadseffektiv teknik är av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Historiskt har det funnits en tydlig koppling mellan introduktionen av nya energitekniker och förutsättningarna för industriell produktion. Flera industrisektorer är starkt beroende av billig energi något som under de senaste hundra åren erbjudits med bland annat hjälp av vattenkraft och fossila bränslen.

Ett villkor för att ny energiteknik skall komma ut på marknaden är, förutom att tekniken fungerar, att den ekonomiskt kan konkurrera på marknaden Lönsamhetskrav kan variera mellan olika aktörer, och marknadsintroduktion och spridning av ny teknik kan försvåras bl a av att det krävs volymproduktion för att nå skalfördelar, läreffekter, osv.

Effektiva energimarknader ses i många sammanhang som ett centralt verktyg för att bidra till ekonomisk utveckling. Under det senaste decenniet har det varit en våg av energimarknadsreformer. Dessa har lett till nya förutsättningar för energieffektivisering och introduktion av förnybara energikällor. Behovet av effektiva styrmedel för att uppnå miljö- och energipolitiska mål blir av allt större betydelse.

Vid LU/LTH bedrivs forskning som inkluderar bland annat teknisk- ekonomiska analyser av olika energisystem, studier av innovationssystem, studier av energimarknaders funktion samt förutsättningarna för olika aktörer att investera i energieffektivisering och förnybar teknik. Dessutom bedrivs ekonomisk-historisk forskning som studerar kopplingen mellan långsiktig ekonomisk utveckling och energianvändning, energitillförsel och miljöpåverkan.

Kontaktperson:

Lennart Schön

Lennart.Schon@ekh.lu.se, 046-2227476

 

Sidansvarig: