lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Värmeväxlare

Värmeväxlare utgör nyckelkomponenter och är helt nödvändiga i alla energisystem. I många fall utgör kostnaden för värmeväxlare en mycket stor andel av en anläggnings eller ett systems totala investeringskostnad. I många fall blir traditionella värmeväxlare mycket stora och kräver omfattande utrymme. Forskning och utveckling är nödvändig för att möta de utmaningar långsiktigt hållbara energisystem ställer på termisk prestanda, kompakthet, kostnad, miljövänlig tillverkningsmetodik och återvinningsbarhet.

Inom LTH bedrivs omfattande forskning vid Institutionen för Energivetenskaper, avdelningen för Värmeöverföring.

Kontaktperson:

Bengt Sundén

Bengt.Sunden@energy.lth.se, 046-2228605

Sidansvarig: