lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förbränning

Omkring 90% av världens energianvändning har sitt ursprung i förbränningsprocesser och under åtskilliga decennier framöver kommer förbränning att vara den klart dominerande energikällan. Då förbränning står för en stor del av de luftburna föroreningarna och påverkar atmosfären med utsläpp av växthusgaser är det viktigt att forskningen inriktas mot mer bränsleeffektiva processer som dessutom leder till lägre utsläpp av föroreningar.

Förbränningsprocesser är ett av LTHs starka forskningsområden där samverkan sker genom Förbränningstekniskt centrum i Lund. Här ingår Institutionen för Energivetenskaper samt avdelningarna Förbränningsfysik och Brandteknik. Vid Energivetenskaper sker såväl grundläggande forskning inom strömning och värmeöverföring vid förbränning som mer tillämpad forskning i förbränningsmotorer och gasturbiner. Förbränningsfysik har forskning framförallt inom laserbaserad mätteknik och kemisk kinetik för förbränningstillämpningar. Brandtekniks forskningsområden är bland andra brandspridning, släckning och risk- och säkerhetsanalys vid brand.

Kontaktperson:

Marcus Aldén

Marcus.Alden@forbrf.lth.se, 046-2224542

 

Sidansvarig: