lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Omvandling och system

Ett modernt samhälle är extremt beroende av att transporter och kommunikationer, elkraftförsörjning, uppvärmning etc fungerar det vill säga att ett fungerande energisystem är av strategisk betydelse. Det måste dessutom vara uthålligt, vilket är en stor utmaning eftersom det befintliga energisystemet till stor del är baserat på ändliga resurser, såsom fossila bränslen.

Forskningsområdet omfattar studier av miljö- och energisystem på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Användning och distribution av olika energiformer liksom omvandling av energi från en form till en annan, under beaktande av miljömässiga restriktioner, utgör centrala verksamheter. Såväl enskilda fenomen som sammansatta processer och apparater studeras. Området är således till sin natur interdisciplinärt och förutsätter samverkan mellan grundläggande och tillämpade ämnen, liksom interaktion med industrin.

För närvarande riktas stort intresse mot de förnyelsebara energikällorna och mot teknik för effektivt utnyttjande av dessa. Hit hör, förutom sol och vind, förädling av biobränslen och teknik för omvandling av kemiskt bunden energi till värme och kraft.

Miljövänlig förbränning oavsett bränsle är ett viktigt forskningsområde som kräver understöd från grundläggande ämnen som fysik, kemi och mekanik. Utveckling av miljövänliga energiomvandlings-processer för användning inom transportsektorn och för framställning av elkraft etc. kommer att vara en central uppgift inom området energiteknik. Verksamheten kräver stöd från tidigare nämnda grundläggande ämnen och från ämnen som bland andra materialteknik, elektrokemi, reglerteknik.

Omställningen till en miljöanpassad energiomvandling kräver ett mer effektivt utnyttjande av befintliga energisystem, högre energieffektivitet och minskade utsläpp (bättre förbränning/förgasning, nya motorer, katalysatorer etc.) samt utveckling av alternativa bränslen och tekniker.

Institutionerna Energivetenskaper, Kemiteknik, Industriell elektroteknik och automation samt avdelningen för Förbränningsfysik är i stor utsträckning aktiva inom detta området. Vidare finns centrumbildningar som Combustion Center at Lund university (FTC) och Centre for Combustion Science and Technology (CECOST), LTH relaterade till förbränning samt ett kompetenscentrum vid avdelningen för förbränningsmotorer.

Användning av solens energi kan ske antingen passivt i t.ex. våra byggnader eller aktivt med solfångare eller solceller. Solenergin kan i solfångare användas för att värma tappvarmvatten eller byggnader, solceller kan utnyttjas för elproduktion, såväl inom elnätsområden eller i separata system. Vid avdelningarna för Energi och byggnadsdesign och Byggnadsfysik pågår forskning och undervisning om hur solenergin kan användas.

 

Sidansvarig: