lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utlandsbyggande

I de flesta länder används omkring 40% av energin till klimatisering av byggnader. Förbättrad inomhuskomfort har hög prioritet, och i takt med att levnadsstandarden ökar i många fattiga länder investeras allt mera i värme- och luftkonditioneringsanläggningar. Dessa installeras ofta i byggnader som inte är anpassade till aktiv klimatisering och följden blir en orimlig energiförbrukning med höga kostnader som följd. Särskilt alarmerande är situtationen i bostadssektorn som ofta går från passiv till aktiv klimatisering med en kraftigt ökad nationell energianvändning som följd.

Många länder har omoderna energinormer, eller saknar helt sådana. Kunskapen om hållbara och energieffektiva byggnader är dålig och det saknas ofta verktyg och ekonomiska och marknadsmässiga incitament för att inkludera dessa aspekter.

Klimatiseringen av byggnader och utformningen av bebyggelse har också konsekvenser för det urbana klimatet. Ett välkänt fenomen är den s k "Urban Heat Island", dvs förhöjda temperaturer i städskärnorna. I varma länder får detta en negativ inverkan på energianvändningen.

Forskning kring dessa frågor bedrivs vid LTH bland annat vid avdelningarna Energi- och byggnadsdesign (EBD) och Housing Development and management (HDM).

Kontaktperson:

Maria Wall

Maria.Wall@ebd.lth.se, 046-2229662

 

Sidansvarig: