lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Energieffektiva byggnader

Bebyggelsen svarar för 40% av Sveriges totala energianvändning. Eftersom denna är starkt kopplad till miljöpåverkan är det ett centralt mål i samhället att minska energianvändningen i bebyggelsen. För den enskilde brukaren är det viktigt att minska energikostnaderna utan att försämra byggnadens komfort och funktion. Ofta kan man även få bättre komfort samtidigt som man minskar energianvändningen. Minskat behov av köpt energi ökar tryggheten för brukarens ekonomi vid ökande energipriser. Forskarna vid LTH/LU arbetar med dessa frågor.

Forskningen behandlar allt från utveckling av beräkningsmetoder, utveckling av komponenter och tekniska system för byggnader, utnyttjande av förnybar energi samt framtagande av projekteringshjälpmedel. Brukarnas inverkan och krav är viktiga. Forskningen har tillämpning både i Sverige och i andra länder och sker ofta i internationell samverkan. Mycket samarbete sker med branschen i olika demonstrationsprojekt exempelvis genom uppförande och utvärdering av energieffektiva byggnader. Både nybyggnation samt energieffektiv renovering av den befintliga bebyggelsen är centralt. Forskningen bedrivs inom olika avdelningar och forskargrupper, exempelvis vid avdelningarna för Energi och byggnadsdesign, Byggnadsfysik, Installationsteknik och Boende- och bostadsutveckling.

Ett nystartat tvärvetenskapligt samarbete vid LTH/LU inom Energieffektiva byggnader görs inom EEBuild (Energy-Efficient Buildings). Här finns representanter från Internationella miljöinstitutet, Energi och byggnadsdesign, Byggnadsfysik, Sociologen och Forskningspolitiska institutet.


Presentation av EEBuild (på engelska)

Kontaktperson:

Maria Wall

Maria.Wall@ebd.lth.se, 046-2229662

 

Sidansvarig: