lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biobränslen

Biobränslen svarar idag för drygt 15% av Sveriges energitillförsel och det finns goda möjligheter att öka denna andel både genom ökat utnyttjande av skogsbränslen och energigrödor från jordbruket. Dessutom finns det andra flöden av biomassa och organiskt avfall som kan utnyttjas för biogasproduktion. Biobränslena kan utnyttjas både oförädlade och i form av pellets för produktion av el och värme och omvandlade till flytande och gasformiga bränslen lämpliga som drivmedel.

Vid LTH/LU bedrivs omfattande forskning kring bioenergi, och speciellt om omvandling av biobränslen till etanol och biogas. Forskningen innefattar också tekniska, ekonomiska, socioekonomiska och miljömässiga analyser och de olika biobränslesystemen studeras utifrån ett livscykelperspektiv. Forskningen innefattar även analyser av internationella biobränslemarknader och bioenergitillförsel i ett europeiskt perspektiv samt strategier och policy för utveckling av bioenergisektorn.

Biogas
Biomassa kan omvandlas under anaeroba förhållanden till biogas - en blandning av metan och koldioxid. All biomassa kan i princip omvandlas på detta sätt. Detta skapar möjligheter för att röta t.ex. hushållsavfall eller gödsel för att utvinna biogas och erhålla ett biogödsel som restprodukt.

Jordbruket producerar stora mängder överskottsbiomassa som idag plöjs ner på fälten. Att först röta den och därefter utnyttja gödseln är klart intressant för jordbruket, dels ur ett ekonomsikt perspektiv, dels för att man kan reducera läckaget av kväve till omgivningarna.

Kontaktperson

Pål Börjesson

Pal.Borjesson@miljo.lth.se, 046-2228642

 


Sidansvarig: