lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsområden

Bränslen
Idag domineras energitillförseln av fossila bränslen. Förbränningsprocesser och bioenergi är exempel på viktiga forskningsområden vid LTH. Ledande forskargrupper finns även inom etanol- och biogasproduktion.

Byggnader
Bebyggelsen svarar för 40% av Sveriges totala energianvändning. Forskning bedrivs för att såväl framtidens byggnader som de befintliga ska bli mer energieffektiva. Målet är energieffektiva byggnader som kan uppföras till rimliga kostnader utan att byggnadens funktion, inneklimat, beständighet och säkerhet försämras.

Fordon
Fordon som personbilar, bussar och lastbilar står för huvuddelen av transporterna. Bränslesnålare fordon med låg miljöpåverkan är ett prioriterat område. I samarbete med industrin sker forskning om förbränningsmotorer, hybridfordon och katalytisk avgasrening.

Industri
Den industriella energianvändningen i Sverige är ca 150 TWh per år och det ställs ökande krav på att de industriella processerna blir mer energieffektiva, använder förnybara bränslen och att processerna kopplas till det omgivande energisystemet på ett bra sätt. Energianvändning i industrins processer är ett viktigt forskningsområde.

Infrastruktur
Ett modernt samhälle är beroende av infrastrukturer för energiöverföring, transporter och informationsöverföring. Dessa har hög komplexitet vilket gör dem speciella som tekniska system. Kopplingarna mellan olika infrastrukturer uppmärksammas allt mer och utgör ett viktigt område för bl.a. risk- och sårbarhetsanalyser.

Omvandling och system
Kedjan från omvandling till slutlig användning av energi studeras i viktiga delar och i sin helhet. Exempel är kraftverksteknik, värmeöverföring, solenergi, elnät, fjärrvärme, distribuerad energiomvandling och bredare energisystemstudier.

Samhällsaspekter
Utvecklingen styrs dels av tekniska lösningar men också av de många beslut som fattas på olika samhällsnivåer av olika aktörer. Forskningen spänner över systemanalys, miljöekonomi, sociologi, ekonomisk historia, innovationssystem, policyanalys, osv.  Ett stort antal vetenskapsområden vid LU och LTH samverkar inom området.

Transporter
Transporter står för en ökande andel av koldioxidutsläppen. Omfattande forskning bedrivs inom områden som kollektivtrafik, färdmedelsval, logistik, hållbar rörlighet, och andra åtgärder för att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen.

 

Sidansvarig: