lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadskonstruktion

Byggnadskonstruktion som är verksam inom energiområdet sedan LTH:s start anlägger ett helhetsperspektiv på byggteknisk utformning av byggnader. Konstruktionens betydelse för energianvändningen, bärförmåga, beständighet, säkerhet och bra inneklimat studeras liksom samspelet dem emellan. Glas som bärande konstruktion, dess inverkan på energianvändning och termisk komfort, är centralt.

Ämnet Byggnadskonstruktion, Building Science, omfattar byggnadstekniska principer och metoder för utformning av konstruktioner vid ny- och ombyggnad av hus under beaktande av arkitektoniska kvaliteter, komfort- och brukarkrav samt resurshushållning, produktions- och driftekonomi.

Särskild vikt fästs vid samordning av byggprocessen, byggnadens rumsliga organisation, dess utformning, dess bärande system och energianvändning med hänsyn till byggnadsteknisk resurshushållning och möjligheter för återanvändning.

Inom området energihushållning behandlas energitransport genom fönster, glasade fasader och tak, köldbryggor, energibalanser, temperaturförhållanden och komfort, klimatisering med byggnadstekniska åtgärder och solskydd, åtgärder för att minska och effektivisera energianvändningen i befintliga byggnader. I forskningen utnyttjas laboratoriemetoder, fullskalemätningar och datorbaserade simuleringsmetoder. Inom området utvecklas metoder för bestämning av inneklimat energi- och effektbehov.


 Avdelningen för Byggnadskonstruktion

 

Sidansvarig: