lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Bioteknik

Avdelningen för Bioteknik bedriver biogasrelaterad forskning på flera fronter. Att öka kunskapen om de komplexa mikrobiologiska processer som genomför rötningen är en central del. Att utnyttja denna kunskap för att bättre kunna mäta och styra processerna har tagit mycket kraft under senare år, nu pågår implementeringsfasen.

Att genomföra anaerob rötning i olika temperaturintervall är av stort intresse, såväl vid förhöjd temp (55°C) som vid låg temp (10 °C). Enzymkatalyserad rening av biogas för framställning av fordonsgas är ett annat forskningsområde.

Avdelningen har en försöksstation på en lantgård i Svalövs kommun där försök genomförs i pilotskala. Samverkan sker bland annat med Lantbruksuniversitetet kring utvärdering av rötrest som gödselmedel.

Avdelningen för Bioteknik bedriver såväl grundforskning som tillämpad forskning på biokemi- och bioteknikområdet. Att öka förståelsen för extremofila mikroorganismer och deras enzymer är ett intressant forskningsfält. Att nyttja bland annat dessa organismer/enzymer för framställning av kemikalier från förnyelsebara råvaror att ett stort forskningsprogram som bedrivs.

Förnyelsebar energi är ett annat forskningsfält som studeras. Miljöbioteknik för rening av förorenad miljö är en viktig forskningsinriktning vid avdelningen.
Att mäta och styra processer är av central betydelse för processutveckling inom biotekniken. Avdelningen utvecklar  sensorer och implementerar dem i processammanhang.


 Avdelningen för Bioteknik

 

Sidansvarig: