lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Termiska analys av kompakta jordvärmesystem - presentation av examensarbete

Tisdag 29 augusti 2006 kl 15 presenterar Samuel Lindskog sitt examensarbete: 

Termiska analys av kompakta jordvärmesystem
Sensitivitetsanalys och korrektionsfaktorer baserat på fältmätningar i referensanläggningar i Östergötland

Seminarierum F vid avd. för Matematisk Fysik,  Fysikum, Sölvegatan 14A, 3:e vån

Fika efteråt - Välkomna!

Abstract

Jordvärmesystem har i dagsläget en relativt liten marknadsandel (ca 20-25 %) bland de tekniker som används för utvinning av markvärme. Den låga marknadsandelen kan förklaras med att den yta av 300-400 m2 som åtgår till en markvärmeväxlare för att värma en villa i många fall är större än den tillgängliga arean i på fastigheten, vilket särskilt gäller i tätorter. Om markvärmeväxlare till jordvärmesystem utformas mer kompakt kan systemen bli attraktiva på fler fastigheter. Byggnaderna kan därmed få tillgäng till billig och miljövänlig energi för kylning och uppvärmning. 

I jordvärmesystem installeras i dagsläget normalt en slang per dike. Inom projektet ”Effektivare elanvändning” vid Statens Geotekniska Institut i samarbete med LTH studeras tre fullskale-anläggningar med olika installationstekniker där antalet slangar per dike är högre än normalt. Ökad slangtäthet reducerar erforderlig dikeslängd och markyta för markvärmeväxlaren. Examensarbetet behandlar två av anläggningarna, vilka är belägna i Flistad och Motala. I examensarbetet beskrivs en simuleringsmodell för temperaturutvecklingen i ett jordvärmesystem. Modellen har kalibrerats med mätdata från de två fullskaleanläggningarna. Den tillämpas sedan för att beräkna känsligheten för olika miljöfaktorer som ort, jordart, markens fuktförhållanden och grundvattennivå, slangens förläggningsdjup, dikesavstånd, snötäcke och skuggning,. Avsikten är att kunna ange dimensioneringsregler för de kompakta markvärmeväxlarna, så att systemen kräver mindre markyta jämfört med en konventionell installation.  

Dimensioneringsreglerna framtagna i examensarbetet har senare använts för utvärdering av olika markvärmekollektorer. Sammanfattningsvis bör ytjordvärme kunna installeras till en lägre kostnad än bergvärme i hela Sverige (förutom vid svårgrävd jord i inre Norrland). I normalgrävd jord med bra till medelgoda egenskaper för värmeuttag är kostnadsnivån för ytjordvärmekollektorn i intervallet 20-50 % av motsvarande bergvärmebrunn. Kompaktkollektorerna är vanligtvis något dyrare än enkelslang, men är avsevärt billigare än bergvärme och kan dessutom ge en stor reduktion, i gynnsamma fall en halvering, av erforderlig markyta i förhållande till enkelslang. Det lägre kravet på tillgänglig markyta för installationen kan vara avgörande för att den billigare ytjordvärmen kan användas i tätbebyggt område.

 

Sidansvarig: