lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Maria Berglund Miljö- och energisystem, LTH disputation den 31 mars 2006

Intresset för biogas och rötning ökar i Sverige, bland annat beroende på att gasen är ett förnybart bränsle och att rötning kan vara en lämplig sätt att ta hand om avfall. Men hur bra är biogas egentligen ur miljö- och energisynpunkt? Finns det svårigigheter eller hinder som kan äventyra framtida satsningar på biogas? Dessa frågor tas upp i denna avhandling.

Avhandlingen försvarades offentligt fredagen den 31 mars 2006.

Fakultetsopponent: Professor Anne-Marie Tillman, Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

I avhandlingen har jag studerat miljöpåverkan av och energieffektiviteten vid produktion av biogas från olika typer av substrat (t ex organiskt avfall, gödsel, skörderester och odlade vallgrödor). Studierna visar att en introduktion av rötning och biogasproduktion ofta kan bidra till minskad miljöbelastning, inte minst beroende på minskade förluster av metan, ammoniak och nitrat från ändad hantering av jordbrukets biprodukter. Miljöpåverkan varierar dock starkt mellan olika substrat och beror på vilka befintliga energislag och avfallshanteringssystem som ersätts.

 Mer information om avhandlingen och disputationen hittar du  här 
    (även länk till kappan i fulltext)

 

Sidansvarig: