Angående coronaviruset

Om coronaviruset – för studenter

Nu gäller distansutbildning för alla studenter på LTH. För hela läsperiod 4 planeras för undervisning på distans, inklusive tentor och omtentor. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska och undvika att sprida smitta.

LTH har under senaste veckan arbetet för att ställa om verksamheten så att den ska kunna fortlöpa, och stora delar av verksamheten sker på distans. 

Studenter rekommenderas att studera hemifrån

Detta gäller under läsperiod 4 (27 mars)

Observera att ändringar kan ske så följ uppdateringar på Lunds universitets webbsida om corona, samt denna sida. 

All undervisning ska nu vara omställd till distansundervisning. Arbete pågår för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. Metoder och arbetssätt varierar mellan kurser och även under en kurs. Det är viktigt att du håller dig informerad genom kontakt med kursansvarig och den lärplattform som kursansvarig valt att använda. 

Räkna med att ditt schema gäller och att de flesta kurser går som planerat.

Allmänna utrymmen, grupprum och datorsalar är öppna för studenter med passerkort, till dess annat meddelas. Det innebär att de som vill, har möjlighet att använda dessa lokaler för självstudier. Föreläsningssalar och lektionssalar är däremot stängda. 

Omtentaperiod efter påsk

Ingen plussning och obligatorisk anmälan.

För planeringen är det oerhört viktigt för LTH och kursansvariga att veta hur många studenter som planerar att tentera för respektive kurs. Avanmäl dig därför så snart som möjligt om du inte planerar att skriva tentan.

För omtentaperioden i påsk gäller att du inte kommer att kunna ”plussa”, alltså göra om en tenta för att höja ditt betyg.

För omtentaperioden gäller obligatorisk tentamensanmälan, det vill säga bara den som är anmäld kan skriva omtentan.  

Just nu arbetas det intensivt för att ta fram metoder för de omtentor som ligger i april. Mer information kommer inom kort, antingen här eller direkt från kursansvarig. 

Förlängd rättningstid av tentor för LP3 och LP4

Då tentorna för LP3 delvis genomfördes på distans och institutionerna nu ställer om till distansundervisning kommer rättningen av tentorna att dröja något längre än vanligt.

Examensarbeten under våren

All handledning av examensarbeten ska ske på distans.

Examensarbeten som kräver resurser på campus (labbsalar, verkstäder etc.) får tills vidare genomföras som planerat om du som student själv vill – under förutsättning att det kan göras utan smittrisk. Det innebär exempelvis att praktiskt arbete ska genomföras i mycket små grupper. Handledare tillsammans med prefekt ansvarar för att göra en riskbedömning.

Om du som student vill, eller om riskerna bedöms som för stora, ska uppgiften omformuleras så att du kan genomföra arbetet helt på distans. 

Examens- och kandidatarbeten som genomförs på företag kan fortsätta där så länge företaget tillåter det. Om företaget inte längre tillåter att examensarbetet genomförs hos eller med dem, kontakta din handledare.

Följer kurserna kursplan?

Då förutsättningarna har förändrats jämfört med hur det var när kurserna planerades så krävs det i en del fall att kursplanerna görs om. Det innebär att exempelvis en del moment kan utgå eller ersättas av andra moment eller flyttas i tiden. Om du har frågor om detta kontakta kursansvarig lärare. 

För en del kurser så kan det vara aktuellt att man väljer att endast ge betyg U/3 på själva tentan. Då ska det ges ett kompletterande moment till tentan som ger ett högre betyg.

I ett fåtal fall har kurser ställts in. Det ska du som student ha fått information om och då också fått information om hur den kan ersättas med annan kurs.

Alla kurser som ges ska också examineras enligt kursplan eller enligt den avvikelseplan som beslutats av prefekt med anledning av virusutbrottet. Detta kan innebära att vissa examinerande moment skjuts på framtiden. Frågor kring detta ställs till kursansvarig.

LTH har fattat beslut som ska möjliggöra undervisning på distans

Förändringar i kurser som sker till följd av coronavirusets spridning ska ske med minsta möjliga påverkan på utbildningarnas kvalitet. LTH har fattat beslut som gör det praktiskt möjligt att övergå till digital undervisning och bedömning och på så vis bidra till minskad smittspridning. 

På grund av coronavirusets spridning går Lunds universitet – med hänvisning till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer – från och med den 18 mars över till utbildning och examination på distans.

Läs mer på Lunds Universitet medarbetarwebb

För att minska smittspridning genomförs undervisning och bedömning av studenternas prestationer framöver digitalt, så långt möjligt. 

LTH:s rektor Viktor Öwall har fattat flera beslut som innebär att övergången ska kunna genomföras i praktiken. Genomgående är ambitionen att utbildningens kvalitet inte ska försämras på grund av de nya formerna för undervisning och examination. 

– LTH har stora inslag av salsbunden undervisning och praktiskt arbete i form av laborationer och projektarbeten. Därför är vi medvetna om att kvaliteten kommer att påverkas men vi gör allt för att minska effekterna, säger Viktor Öwall.

Institutioner ser nu över sina undervisningsformer, och prefekten fattar beslut om förändringar i kursupplägg. Alla förändringar ska dokumenteras. Förändringarna kommer att bero på förutsättningarna för enskild kurs och för enskild institution. (Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset)

Direktiv ges också (Direktiv avseende hantering av kurser med moment som kräver närvaro på LTH av studenter) för hur LTH ska hantera kurser med de moment som kräver fysisk närvaro. Prefekter kan besluta att, beroende på förutsättningar:

  • Ersätta kursinslag med andra moment som kan göras på distans.
  • Skjuta momenten eller hela kursen till ett senare tillfälle (exempelvis genom att skapa ett sommarkurstillfälle)
  • Ersätta kursen med en annan befintlig alternativt ny kurs. 

LTH:s rektor har dessutom fattat beslut om tillfälligt förändrade regler för disputationer vid LTH. (Beslut om tillfälliga regler för disputationer vid LTH)

Observera att informationen på den här sidan gäller tills vidare. Men eftersom läget är snabbt föränderligt, kan beslut ändras eller tillkomma. Här uppdaterar vi kontinuerligt informationen om vilka beslut LTH:s ledning fattar. Viktigt att följa både denna information och information som finns på universitets webb.

Om du som är student har frågor om förändringar i utbildningen, kontakta programledare/masterföreståndare för övergripande programfrågor, alternativt kursansvarig för enskild kurs.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-03-20