LTH:s rektor Viktor Öwall: "Satsningen diskuterades mycket och vi välkomnar en prövning"

Lunds universitet har blivit anmält till Diskrimineringsombudsmannen för jämställdhetssatsningen Excellence in Academia through gender equality som görs inom Lunds Tekniska Högskola, LTH.

– Publicerad den 11 november 2019

Institutionen för Livsmedelsteknik utgör ett undantag på LTH – där är majoriteten av professorerna kvinnor. Foto: Kennet Ruona

Excellence in Academia through gender equality är en satsning som syftar till att rekrytera lovande juniora lärare av underrepresenterat kön som biträdande lektorer. Satsningen ska bidra till en jämnare könsfördelning vid LTH med det långsiktiga målet att öka rekryteringsunderlaget för seniora lärare och i förlängningen få en jämnare könsfördelning bland LTH:s professorer.

– Jag tror att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö när olika erfarenheter möts. Därför har vi gjort en långsiktig satsning för att öka andelen kvinnor i mansdominerade miljöer – och andelen män i kvinnodominerade miljöer. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för ett jämställt universitet. Men vi tror också på meritokrati. Excellence in Academia through gender equality handlar om finansieringen och inte om att bedöma kvinnors och mäns meriter olika, säger Viktor Öwall, rektor för LTH.


Initiativet innebär att en institution kan ansöka om central finansiering av en biträdande lektor av underrepresenterat kön. I ansökan ska flera tänkbara kandidater anges. Utlysning och hantering sker därefter enligt den ordinarie processen, där kandidaten med högst meriter rankas först. Om ansökan beviljas erhåller institutionen 80 procent av lönen från LTH under fyra år. De sista två åren finansierar institutionen själv. Om den mest meriterade inte är av underrepresenterat kön kan institutionen välja att gå vidare men då utan centrala medel från LTH. 

– Jag är nöjd med utfallet hittills och vi ser detta som ett medel att på sikt hjälpa oss att uppnå regeringens och Lunds universitets mål. Satsningen diskuterades mycket och vi välkomnar en prövning av Diskrimineringsombudsmannen, säger Viktor Öwall.


Lunds universitets styrelse har satt som mål att 46 procent av alla nyrekryterade professorer ska vara kvinnor. Regeringen har som mål att könsfördelningen bland professorer ska vara utjämnad år 2030. Inom många institutioner vid LTH är kvinnor kraftigt underrepresenterade. Institutionen för Livsmedelsteknik utgör ett undantag – där är en större andel kvinnor än män professorer. Antalet ordinarie kvinnliga professorer har stigit till 19 procent på LTH och det pågår olika satsningar för att öka den numerära jämställdheten ytterligare.

FAKTA | Projekt för jämnare könsfördelning

Projektet Excellence in academia through gender equality påbörjades 2018 och beräknas vara avslutat 2022, då det också kommer att utvärderas.

Under 2019 har fyra personer påbörjat sina anställningar inom ramen för projektet. Inför 2020 pågår fyra nya rekryteringar. Dessa görs utöver de anställningar av biträdande universitetslektorer som institutionerna har planerat.

LTH:s rektor Viktor Öwall. Foto: Håkan Röjder