Examination

Kursen Examination ges i samarbete mellan LTH och CED. Den är en valbar fördjupningskurs inom den behörighetsgivande högskole­pedagogiska utbildningen vid LTH.

Kursen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse för och kunskap om examinationens centrala betydelse för studenters lärande inom högre utbildning. Ett viktigt syfte med kursen är att minska gapet mellan högskolepedagogisk teori och praktik.

Kursen bygger på relevant högskolepedagogisk forskning och den kompetens som deltagarna själva har utvecklat genom sina professionella erfarenheter av att examinera studenter inom olika ämnesområden. Kursen innehåller olika teoretiska teman kring examination, samt ett projekt som utgör huvuddelen av kursen.

Under kursen diskuteras undervisning, lärande och examination relaterade till den egna praktiken och LTHs undervisnings- och examinationskultur, samt litteraturstudier, som syftar till att identifiera relevanta pedagogiska problemområden och koppla högskolepedagogisk teori till examinationspraxis.

Projektet innebär att kursdeltagarna skall planera och genomföra en undersökning kring examination. Projektet skall vara knutet till den egna examinationspraktiken och till högskolepedagogisk teori och litteratur inom kursens ram.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema). Undervisningen bygger på kursdeltagarnas aktiva deltagande och interaktion inom kursens olika moment och består av integrerade föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier, samt det egna projektet. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom krävs att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 3 veckors arbete.

Kursledare

Anmälan

Schema

Kursprojekt

Här hittar du mallen för projektrapportens framsida

Information

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2020-02-07