Kultur, normer och makt – hur behandlar vi varandra på LTH?

Culture, Social norms and Power - How do we treat each other at LTH?

Genombrottet erbjuder härmed alla anställda en kurs där vi utforskar inte bara hur kultur, normer och makt kommer till uttryck i allmänhet, utan mer specifikt på LTH.

Sociala mekanismer är inbäddade i våra handlingar och ord. Dessa mekanismer är kopplade till olika maktpositioner som konstrueras och distribueras när vi interagerar med varandra. Detta sker, oftast, både rutinmässigt och oreflekterat. Följden blir att en del individer hamnar mer i centrum och andra mer i periferin, att en del får mer handlingsutrymme medan andras krymper. Kultur, normer och makt är nyckelbegrepp i dessa processer.

Kursen har en teoretisk utgångspunkt som är socialpsykologisk. Denna varvas med centrala begrepp och perspektiv även från sociologi, pedagogik och genusvetenskap. Tillsammans belyser de olika dimensioner av de fenomen som behandlas i kursen.

Det primära syftet med kursen är att öka kunskapen i organisationen för hur fenomen som kultur, normer och makt influerar processer och relationer inom LTH. Deltagarna ges stort utrymme att välja hur de själv vill utforska och fördjupa sig i de fenomen kursen behandlar.

Ett mer övergripande syfte med kursen är att organisationsmedlemmar får möjlighet att skapa nya kontakter för diskussioner om dessa ämnen, även efter kursslut. På så vis främjar kursen både informella och formella nätverk inom LTH.

Kursupplägg
Kursen inleds med två heldagar där föreläsningar varvas med grupparbete och eget arbete och fortsätter med ett antal seminarier där olika aspekter av innehållet diskuteras. Under kursens gång genomför deltagarna dessutom ett projektarbete i grupp. Projektet redovisas skriftligen och muntligen under kursens avslutningsseminarium.
 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
 
Omfattning
Kursen motsvarar tre veckors arbete och räknas som tre veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.  

  • Kursplan kommer inom kort.

Kursgivare
Kursgivare för kursen är LTHs jämställdhetsgrupp i samarbete med Genombrottet. Kontaktpersoner är Torgny Roxå och Maria Alwén (kontaktuppgift finns under upplysningar till höger).

Kursledare

  • Torgny Roxå docent, Genombrottet, LTH.
  • Maria Alwén pedagog, kommunikationsstrateg, Avd för  kommunikation och samverkan, LTH

Anmälan

Schema

Information

Kursgivare för kursen är LTHs jämställdhetsgrupp.

Allmänna upplysningar lämnas av Maria Alwén, (tel: +46 70 509 00 05)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2020-02-07